skip to main content


ÂU¡nfhæš ã®thf« :

mUŸäF e¢rhilj鮤jUëaRthä ÂU¡nfhæš

njtjhd«

Ïuh#ghisa«

éUJef® kht£l«

திருக்கோயில் பணியாளர்  : 96885 87016

ÂU¡nfhæš ã®thf mYtyf« :

braš mYty®

அருள்மிகு ஆண்டாள் திருக்கோயில்

ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் - 626 125

விருதுநகர் மாவட்டம்.

தொலைபேசி எண் : +91-4563 - 260 254, 04563 - 265441

செயல் அலுவலர் கைபேசி எண் : 94439 58307

திருக்கோயில் பணியாளர் : 99444 63115

    Ï¤ÂU¡nfhæš jäœehL muR, ϪJrka mwãiya¤Jiwæ‹ f£L¥gh£oš brašg£L tU»wJ. ϤÂU¡nfhæš r£l¥ÃçÎ 46(ii)‹ Ñœ ÃuRu« brŒa¥g£l ÂU¡nfhæyhF«. ϤÂU¡nfhæš $éšèò¤ö® eh¢Áah® (M©lhŸ) ÂU¡nfhæè‹ FG¡nfhæyhf brašg£L tU»wJ. $éšèò¤ö® mUŸäF eh¢Áah® (M©lhŸ) ÂU¡nfhæš braš mYty® 46(iii)‹ Ñœ brašmYtyuhf ãakz« brŒa¥g£L gâah‰¿¡ bfh©L tU»wh®. gu«giu mw§fhty® xUt® k£L« clåUªJ ϤÂU¡nfhæš ã®thf¤Âid ftå¤J bfh©L tU»wh®.